آیتی باز
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
موضوع فعالیت شرکت ها که در بند 2 اساسنامه آن قید می گردد نشان دهنده نوع عملکرد، هویت و اصل شرکت است. موضوع شرکت در صورت صلاحدید اعضای شرکت قابل تغییر یا افزایش یا کاهش خواهد بود. تغییرات در خصوص موضوع فعالیت در کلیه شرکت ها طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

جهت افزایش یا تغییر موضوع شرکت ، نیاز است مدارک ذیل تنظیم و فراهم گردد :
_ صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
_ کپی برابر با اصل مدارک شناسایی تمامی اعضای شرکت
_ کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی تأسیس
_ کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات ( در صورت وجود)

مراحل تغییر موضوع شرکت با مسوولیت محدود به قرار ذیل است :
1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکا با قید میزان سهم الشرکه خود.
2. در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
3. در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیات نظار مرکب از سه نفر الزامی و در ابتدا صورتجلسه نام اعضای هیات نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
4. شرکاء اصالتاَ یا وکالتاَ یا ولایتاَ نام خود را همراه با ذکر سمت و میزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضا نمایند و در صورتی که وکالتاَ امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
5. چنانچه موضوع الحاق شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد،لازم است که قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع، مجوزهای لازم اخذ گردد و همراه با صورتجلسه تحویل اداره ثبت خواهد شد. ، (  شماره مجوز در موضوع درج گردد).
6. دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی امضا خواهد شد.

    نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکت های با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی )

نام شرکت …………… شماره ثبت ………….. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ……………… ساعت ……………. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه
1. خانم / آقای ……………. دارای ……………. ریال سهم الشرکه
2. خانم / آقای …………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
3. خانم / آقای …………… دارای ……………. ریال سهم الشرکه
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ………………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
1. خانم / آقای ……………… امضاء
2. خانم / آقای ……………… امضاء
3. خانم / آقای ………………امضاء
4. خانم / آقای ………………امضاء
تذکرات :
_ چنانچه موضوع شرکت کلاَ تغییر یابد یا مواردی در آن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل در صورتجلسه نوشته شود.
_ کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  صورت می گیرد.
_ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
_ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آن ها امضاء و یک نسخه از آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 24 خرداد 1398 10:23 ق.ظ
payday loans bad credit <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans los angeles</a> In our existing economy, many individuals need cash money promptly. There is so much that enters into a monetary scenario, and many people seek to payday advance loan for support. Keep reading this write-up for helpful pointers concerning this topic if you're consider this kind of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans san diego</a>
جمعه 24 خرداد 1398 10:18 ق.ظ
ez payday loans locations <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans in ny</a> In our existing economic climate, many individuals require cash money swiftly. There is so much that enters into a monetary scenario, and many people look to cash advance for support. If you're consider this sort of alternative, maintain reading this write-up for practical ideas regarding this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loan help</a>
جمعه 24 خرداد 1398 09:55 ق.ظ
payday loans no credit check <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> In our current economy, lots of people need cash promptly. There is so much that enters into an economic circumstance, and many individuals seek to payday advance loan for support. If you're consider this type of choice, maintain reading this post for handy pointers concerning this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans near me open now</a>
جمعه 24 خرداد 1398 09:26 ق.ظ
riverside payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans</a> In our current economic climate, lots of people require cash money promptly. There is so much that goes into a financial scenario, and lots of people seek to payday advance for support. Maintain reviewing this article for practical pointers regarding this subject if you're consider this kind of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
جمعه 24 خرداد 1398 09:20 ق.ظ
payday loans colorado <a href=http://loandayfastgo.com/>Payday loans</a> In our current economy, lots of people need cash money rapidly. There is a lot that enters into a financial situation, as well as many people look to payday loans for support. Keep reading this short article for valuable suggestions concerning this subject if you're consider this kind of choice. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online www.rentechinc.com</a>
جمعه 24 خرداد 1398 09:07 ق.ظ
payday loans in atlanta ga <a href=http://loandayfastgo.com/>fast payday loans online</a> In our existing economic situation, lots of people need money promptly. There is so much that enters into a financial circumstance, and many people look to payday loans for support. If you're consider this sort of choice, maintain reading this post for practical ideas regarding this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans RenTechInc.com</a>
جمعه 24 خرداد 1398 08:46 ق.ظ
payday loan consolidation <a href=http://loandayfastgo.com/>why not try this out</a> In our current economic climate, lots of people need money promptly. There is so much that enters into a monetary scenario, and lots of people aim to payday advance for support. If you're consider this sort of option, keep reading this write-up for practical suggestions concerning this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans locations near me</a>
جمعه 24 خرداد 1398 08:32 ق.ظ
direct lender payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>payday loans dallas tx</a> In our current economic climate, many people require cash quickly. There is so much that enters into a financial situation, and many individuals seek to payday advance for assistance. Keep reviewing this post for helpful pointers regarding this subject if you're consider this type of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">RenTechInc.com - Payday Loans</a>
جمعه 24 خرداد 1398 08:10 ق.ظ
online payday loans direct lenders only no credit check <a href=http://loandayfastgo.com/>RenTechInc.com Payday Loans Online - Cash Advances</a> In our existing economic situation, lots of people need cash swiftly. There is so much that goes into an economic situation, and also lots of people look to payday loans for support. If you're consider this kind of choice, maintain reading this article for useful ideas regarding this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday advance loans online</a>
جمعه 24 خرداد 1398 08:10 ق.ظ
payday loans vancouver wa <a href=http://loandayfastgo.com/>next</a> In our current economic climate, lots of people need cash money rapidly. There is so much that goes into a monetary circumstance, and also many individuals look to payday advance for assistance. Maintain reviewing this short article for helpful pointers about this topic if you're consider this type of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">installment loans for bad credit no payday loans</a>
جمعه 24 خرداد 1398 07:58 ق.ظ
texas car title and payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>basics</a> In our present economic situation, lots of people require cash money swiftly. There is so much that enters into an economic scenario, as well as many people look to cash advance for assistance. Maintain reviewing this write-up for practical pointers about this subject if you're consider this kind of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">try these out</a>
جمعه 24 خرداد 1398 07:42 ق.ظ
payday loans uk <a href=http://loandayfastgo.com/>Payday Loans Online www.Rentechinc.com</a> In our existing economic climate, many individuals require money swiftly. There is so much that goes into a monetary circumstance, and also lots of people aim to payday advance for support. Keep reading this write-up for helpful suggestions regarding this topic if you're consider this type of option. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loan collection scams</a>
جمعه 24 خرداد 1398 07:15 ق.ظ
payday loans in dallas tx <a href=http://loandayfastgo.com/>www.RenTechInc.com Payday Loans Online</a> In our present economic climate, many individuals need money quickly. There is a lot that enters into a financial situation, and also many individuals want to payday advance for support. Maintain reading this post for handy tips regarding this topic if you're consider this kind of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">direct payday loan lenders</a>
جمعه 24 خرداد 1398 06:59 ق.ظ
payday loans las vegas <a href=http://loandayfastgo.com/>short term payday loans</a> In our present economy, lots of people require cash rapidly. There is so much that goes into an economic circumstance, and lots of people want to cash advance for support. Maintain reading this write-up for valuable suggestions regarding this subject if you're consider this type of alternative. <a href="http://loandayfastgo.com/">Payday Loans Online - Cash Advances - Get a Loan, Apply Now! http://www.rentechinc.com/</a>
جمعه 24 خرداد 1398 06:20 ق.ظ
payday loan bad credit <a href=http://loandayfastgo.com/>browse around this website</a> In our current economic situation, lots of people require cash money quickly. There is so much that enters into a monetary scenario, and also lots of people look to cash advance for support. If you're consider this type of option, maintain reading this post for valuable suggestions regarding this subject. <a href="http://loandayfastgo.com/">payday loans</a>
جمعه 24 خرداد 1398 05:57 ق.ظ
short term payday loans <a href=http://loandayfastgo.com/>appleton payday loans</a> In our current economic climate, many individuals need cash rapidly. There is so much that enters into a financial scenario, and lots of people aim to payday advance loan for assistance. If you're consider this kind of choice, maintain reading this write-up for handy ideas about this topic. <a href="http://loandayfastgo.com/">www.RenTechInc.com Payday Loans</a>
جمعه 24 خرداد 1398 02:19 ق.ظ
https://emilypharmfsf.com/ - buy cialis cialis online <a href="https://emilypharmfsf.com/#">buy viagra</a>
جمعه 24 خرداد 1398 02:13 ق.ظ
https://oliviapharmbf.com/ - buy viagra online viagra 100mg <a href="https://oliviapharmbf.com/#">free viagra samples from pfizer</a>
جمعه 24 خرداد 1398 12:49 ق.ظ
https://madisonpharmyhs.com/ - cialis online viagra in canada <a href="https://madisonpharmyhs.com/#">cialis online</a>
جمعه 24 خرداد 1398 12:41 ق.ظ
https://emmapharmsr.com/ - canadian generic viagra canadian pharmacy online <a href="https://emmapharmsr.com/#">canadian pharmacy online</a>
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:09 ب.ظ
amhelbvyhxce buy viagra internet <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra from india</a> does generic viagra work <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra canadian drug store</a>
free viagra pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:02 ب.ظ
opecxtlmvsdt alternative to viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra 100 mg</a> how to buy viagra <a href="http://northwestpharmacyph.com/">daily cialis from canada</a>
price viagra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:52 ق.ظ
http://pharmcilisa.com/ - viagra for men viagra online canadian pharmacy <a href="http://pharmcilisa.com/#">cialis price</a>
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:17 ق.ظ
uckbrgdlcozr buy viagra internet <a href=http://northwestpharmacyph.com/>tadalafil in canada</a> viagra wiki <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian pharmacy usps cialis</a>
sample viagra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:00 ق.ظ
Pοtatoes require a cool but frost free rising season.
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:37 ق.ظ
ilqbcdloehkh find the cheapest price for cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>generic viagra review</a> cialis purchase canada <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra from a pharmacy in canada</a>
viagra australia
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:35 ق.ظ
nnmvapblcqlx purchase viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>find the cheapest price for cialis</a> ceallas <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canaian pharmacies genric viagra</a>
viagra canadian pharmacy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:19 ق.ظ
ynfwhieixbat viagra pill splitter <a href=http://northwestpharmacyph.com/>cheap viagra without prescription</a> how long does viagra last <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canadian sources for cialis</a>
tadalafil india pharmacy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:01 ق.ظ
edkgwehdorgh viagra prescription online <a href=http://northwestpharmacyph.com/>calais pills from canada</a> cialis- canadian pharmacy <a href="http://northwestpharmacyph.com/">canidian pharmacy cialis</a>
how does viagra work
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:55 ق.ظ
tgdhqqeeskop how to take viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra overnight</a> viagra for cheap <a href="http://northwestpharmacyph.com/">viagra online pharmacy free shipping</a>
free viagra sample
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 31 تا 60
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ :
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :